Specials

Mengenai Terma dan Syarat Perlindungan Data Peribadi

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diperkenalkan untuk mengawal pemprosesan Data Peribadi dalam transaksi komersial. Akta tersebut adalah terpakai kepada semua syarikat dan firma-firma yang ditubuhkan di Malaysia dan memerlukan kamiuntuk memaklumkan anda tentang hak-hak anda berkenaan dengan Data Peribadi anda yang dikumpul, direkodkan, digunakan, disimpan atau yang disimpan oleh kami dan maksud yang pemprosesan data. Akta ini juga memerlukan kita untuk mendapatkan kebenaran anda dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini (sebagaimana ditakrifkan di sini), "kami" atau "kita" adalah merujuk kepada Hovid Nutriworld Sdn Bhd dan anak-anak syarikatnya, syarikat bersekutu, affilates dan / atau syarikat-syarikat berkaitan dan "anda" adalah merujuk kepada diri sendiri dan kepada orang lain atau syarikat yang diwakili oleh anda di mana anda menyediakan Data Peribadi.

Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat Perlindungan Data Peribadi ("Terma dan Syarat ini") dan memberikan persetujuan anda kepada kami untuk menggunakan Data Peribadi anda apabila anda memberi kami Data peribadi dan apabila anda mengakses atau menggunakan laman web ini ("Hovid laman web"). Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini dan tidak bersetuju untuk membenarkan kita untuk menggunakan Data Peribadi anda, sila berhenti menggunakan atau mengakses Hovid laman web ini dengan segera.

Kami berhak untuk mengubah, meminda dan / atau menukar kandungan dan / atau produk dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini Hovid termasuk Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan tanpa sebarang notis. Anda dianggap telah bersetuju dengan dan menerima perubahan, pindaan dan / atau perubahan yang dibuat dalam Terma dan Syarat apabila anda terus menggunakan atau mengakses Hovid laman web. Sila mengkaji semula Terma dan Syarat ini dari masa untuk perubahan, pindaan dan / atau perubahan dalam Hovid laman web ini.

Bagi maksud ini, semua kata-kata dan ungkapan mempunyai makna yang sama seperti di dalam Terma dan Syarat, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Pengumpulan Data Peribadi

Kami akan memastikan privasi penggunanya di dalam laman ini. Maklumat yang dikumpul oleh Hovid laman web tentang anda akan bergantung kepada bagaimana anda menggunakan kemudahan dan ciri-ciri pada Hovid laman web ini.

Maklumat yang dikumpul biasanya akan termasuk Login ID , kata laluan , maklumat peribadi, jantina, umur, tarikh lahir, alamat, maklumat perniagaan, nombor telefon dan maklumat lain yang kita menganggapkan relevan dan maklumat tambahan yang anda boleh kemudiannya memberikan kepada kami, (secara kolektifnya, "Data Peribadi")apabila anda menggunakan Hovid laman web ini . Maklumat ini adalah perlu bagi kami untuk menyediakan perkhidmatan dan / atau produk anda memohon. Data peribadi yang diberikan oleh anda di Hovid laman web ini akan digunakan untuk Tujuan tersebut sebagai dinyatakan di sini di bawah.

Kami juga mengumpul maklumat seperti bilangan pengguna , tarikh dan masa lawatan, bilangan halaman yang dilihat dan maklumat yang dimuat turun supaya kami boleh memantau aktiviti di Hovid laman web ini. Di samping itu, kami akan mengumpulkan Data Peribadi anda apabila anda menggunakan borang permohonan dalam talian untuk memohon produk dan / atau perkhidmatan kami dan apabila anda melengkapkan borang kaji selidik atau borang kenalan / maklum balas boleh didapati di Hovid laman web ini dan mana-mana tempat yang lain sepertimana yang kami menggangap relevan.

Anda dengan ini mengesahkan bahawa Data Peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan oleh anda adalah dibuat secara sukarela dan secara tidak memiliki dan mewakili kepada kami bahawa Data Peribadi anda dan maklumat lain adalah maklumat yang terkini, tepat, lengkap dan tidak mengelirukan. Anda bersetuju sekiranya Data Peribadi anda dan maklumat lain yang diberikan oleh anda adalah palsu, tidak tepat , tidak lengkap atau mengelirukan, kami berhak menolak pemprosesan Data Peribadi anda, atau membatalkan mana-mana berpotensi atau sedia ada apa-apa transaksi dengan anda serta-merta. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan, tuntutan, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh anda akibat kegagalan anda, bagi memberikan maklumat yang terkini, Data Peribadi yang tepat , lengkap dan tidak mengelirukan dan maklumat kepada kami untuk memproseskan Data Peribadi bagi mana-mana maksud di atas.

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat

Kami akan menyimpan dan memproses Data Peribadi anda dengan cara yang selamat. Kami akan berusaha, jika berkenaan, untuk melaksanakan pentadbiran dan keselamatan perlindungan dan prosedur yang sesuai mengikut polisi kami, undang-undang dan peraturan-peraturan untuk menghalang pemprosesan yang tidak dibenarkan atau pemprosesan Data Peribadi anda secara haram dan apa-apa kerugian akibat kehilangan secara kemalangan atau kemusnahan atau kerosakan Data Peribadi anda.

Oleh yang demikian, adalah dimaklumkan bahawa Data Peribadiyang diberikan kepada kami, , boleh digunakan dan diproseskan oleh kami, jika berkenaan, untuk tujuan berikut:-

(1) bagi pendedahan kepada mana-mana pihak ketiga yang meminta Data Peribadi anda untuk memudahkan siasatan yang dibuat;
(2) untuk memproses pembayaran anda untuk pembelian produk dan / atau perkhidmatan;
(3) untuk menilai permohonan anda untuk menggunakan Hovid laman web ini;
(4) untuk menjawab pertanyaan anda dan berkomunikasi dengan anda;
(5) bagi tujuan pentadbiran;
(6) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dalaman tetapi tidak terhad kepada kaji selidik pasaran dalaman, analisis trend dan aktiviti-aktiviti lain;
(7) untuk membekalkan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan apa-apa maklumat lain produk dan perkhidmatan yang anda memerlukan dari kami;
(8) untuk mengumpul, mengekalkan dan menyimpan Data Peribadi anda bagi rekod kami di arkib pangkalan data kami dan portal dalam talian;
(9) untuk mendaftar anda untuk Hovid surat berita kami;
(10) untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran;
(11) untuk memantau aktiviti di Hovid laman web; ;
(12) untuk mematuhi undang-undang dan membantu dengan mana-mana agensi kerajaan atau pihak berkuasa kawal termasuk untuk tujuan penyiasatan polis;dan
(13) apa-apa tujuan lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan apa-apa aktiviti perniagaan kami di atas.

(secara kolektif " Tujuan ")

Selanjutnya, kami memaklumkan kepada anda bahawa jika diperlukan, bagi mana-mana perkara di atas Tujuan atau apa-apa tujuan lain yang mana, kami akan mendedahkan Data Peribadi anda pada masa pengumpulan, atau Data Peribadi anda akan didedahkan untuk mana-mana tujuan lain yang berkaitan secara langsung kepada mana-mana Tujuan yang disebutkan di atas, Data Peribadi anda boleh dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia atau didedahkan kepada agensi-agensi kerajaan , badan berkanun, pengawal atur industri , juruaudit , juruperunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan yang lain atau profesional, syarikat induk kami, syarikat-syarikat berkaitan , pemegang lesen, pengetua dan / atau pembekal, perniagaan rakan kongsi dan / atau pembekal perkhidmatan, yang boleh terletak di dalam atau di luar Malaysia, dan mana-mana orang dan / atau badan lain yang kami menganggap diperlukan.

Kesan gagal memperuntukan Data Peribadi anda

Sekiranya anda gagal untuk memberikan kebenaran anda kepada kami untuk kami memproseskan Data Peribadi anda, dan / atau kemudiannya menarik balik kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi anda, dan / atau memberikan Data Peribadi yang tidak lengkap, kami tidak dapat memproseskan Data Peribadi anda bagi mana-mana Tujuan di atas dan menyediakan pelbagai manfaat lain dan / atau perkhidmatan dan / atau melaksanakan tanggungjawab kami di bawah mana-mana transaksi yang berpotensi atau sedia ada dengan anda, dan dengan itu, kami tidak dapat berurusan dengan anda. Oleh yang demikian, Hovid tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kerugian, kerosakan, tuntutan, kos dan perbelanjaan yang ditanggungkan oleh anda, akibat daripada anda gagal memberikan Data Peribadi anda secara lengkap, anda gagal atau menarikkan balik kebenaran anda bagi kami memproseskan Data Peribadi anda untuk mana-mana Tujuan yang di atas.

Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda gagal atau menarik balik kebenaran anda, kami masih boleh menerus untuk memproseskan Data Peribadi anda dalam keadaan yang diiktirafkan dan dibenarkan oleh undang-undang, dan sebagaimana yang dikehendaki di bawah syarat-syarat kontrak, seperti mana –mana yang berkenaan.

Keselamatan Maklumat

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID Log Masuk dan kata laluan anda apabila anda menggunakan Hovid laman web ini. Hovid tidak akan menjaminkan keselamatan maklumat anda, sekiranya anda mendedahkan ID Log Masuk dan kata laluan anda kepada sesiapa.
Semua Data Peribadi anda yang dikumpul dari Hovid laman web ini, akan disimpankan oleh kami dalam repositori bercagar, dalam pusat data terjamin kami.
Kami akan mengambil pertimbangan sewajarnya untuk memastikan bahawa Hovid laman web ini adalah selamat dan terjamin. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa tiada penghantaran data melalui Internet boleh dijamin sebagai selamat sepenuhnya. Oleh itu, Hovid tidak dapat menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami melalui Hovid laman web. Anda menyerahkan Data Peribadi anda atas risiko anda sendiri. Setelah kami menerima Data Peribadi anda, kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi data yang disimpan dalam sistem tertakluk kepada terma dan syarat di dalam ini.

Sambungan ke Laman lain

Hovid laman web ini boleh dikaitkan atau disambungkan dengan laman web lain tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman-laman berkaitan. Sila baca amalan privasi laman-laman berkaitan.

Akses anda ke Maklumat Peribadi anda

Kami menganggap kerahsiaan dan privasi maklumat anda amat penting. Atas permintaan anda, kami akan memberi anda akses kepada Data Peribadi yang anda telah membekalkan kepada kami. Anda boleh mengemukakan permintaan secara bertulis kepada kami untuk membatalkan, mengemaskini, membetulkan, meminda atau menukar Data Peribadi anda untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan Data Peribadi anda.

Adalah dimaklumkan bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran yang munasabah untuk memproses sebarang permintaan akses data anda.

Pertanyaan dan Aduan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau permintaan untuk akses atau pindaan Data Peribadi anda, sila hantarkan permintaan bertulis anda kepada Sharon Tang dari Hovid Nutriworld Sdn Bhd melalui pos atau e-mel yang dinyatakan di bawah.

Alamat pos: HOVID NUTRIWORLD SDN BHD
No 121, Jalan Tunku Abdul Rahman, 30010 Ipoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Alamat e-mel: ecommerce@hovid.com

Sekiranya jika terdapat konflik dan tidak konsisten antara Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia di Terma dan Syarat ini, Bahasa Inggeris akan diguna pakai.